مجله علمی پژوهشی اکولوژی کاربردی- اهداف و زمینه‌ها
اولویت‌های موضوعی مجله :

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  - زیست شناسی حفاظت، مدیریت زیستگاه‌ها و حیات وحش

  - اقتصاد اکولوژیک

  - شناخت، حفاظت، و مدیریت منابع طبیعی

  - تغییرات جهانی و آلودگی‌های محیط زیست

  - اکولوژی آبهای داخلی و دریایی

  - اکولوژی کشاورزی

  - کاربری اراضی و مدیریت سرزمین

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی اکولوژی کاربردی:
http://ijae.iut.ac.ir/find-1.42.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب