مجله علمی پژوهشی اکولوژی کاربردی- هیات دبیران
هیئت دبیران:

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

   مدیر مسئول: دکتر مهدی بصیری                bassiri_mehdiyahoo.com

   سردبیر: دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی                 soofianicc.iut.ac.ir

   مدیر اجرایی: دکتر منصوره ملکیان                    mmalekiancc.iut.ac.ir

   امور کارشناسی: شقایق نصیری     shaghayeghnasiri۱۹۹۵gmail.com

   ویراستار : دکتر منصوره ملکیان                        mmalekiancc.iut.ac.ir

  

 
هیئت دبیران:

   -دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی :  استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، تخصص اکولوژی و شیلات                                    soofianicc.iut.ac.ir
  - دکتر بهرام حسن زاده کیابی : دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران، تخصص بوم شناسی و مدیریت حیات وحش     b.h.kiabigmail.com
  - دکتر اصغر عبدلی :   استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران، تخصص تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها                 asabdoliyahoo.com
  - دکترمحمود رضا همامی : استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، تخصص محیط زیست                                               mrhemamicc.iut.ac.ir
  - دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی : استاد دانشگاه گرگان، تخصص مدیریت منابع و علوم محیط زیست                      a_mahiniyahoo.com
  - دکتر سید حمید متین خواه : دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، تخصص جنگل شناسی                                      matinkhahcc.iut.ac.ir
  - دکتر منصور مصداقی : استاد دانشگاه فردوسی مشهد، تخصص مرتع و آبخیزداری                                            mmesdaghyahoo.com
  - دکتر آقافخر میرلوحی : استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، تخصص تولید و ژنتیک گیاهی                                              mirlohicc.iut.ac.ir
  - دکتر محمدرضا مصدقی : استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، تخصص خاکشناسی                                              mosaddeghicc.iut.ac.ir
  - دکتر سهراب اشرفی : دانشیار دانشگاه تهران، تخصص اکولوژی حیات وحش                                                    sohrab.ashrafiut.ac.ir
  - دکتر یحیی امام : استاد دانشگاه شیراز، تخصص تولید و ژنتیک گیاهی                                                               yaemamgmail.com
  - دکتر حسن پوربابایی : استاد دانشگاه گیلان، تخصص اکولوژی جنگل                                                         H_Pourbabaeiguilan.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی اکولوژی کاربردی:
http://ijae.iut.ac.ir/find-1.41.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب