مجله علمی پژوهشی اکولوژی کاربردی- هیات تحریریه
هیئت تحریریه:

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  مدیر مسئول: دکتر مهدی بصیری  bassiri_mehdi@yahoo.com

  سردبیر: دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی    soofiani@cc.iut.ac.ir

  مدیر اجرایی: دکتر منصوره ملکیان     mmalekian@cc.iut.ac.ir

  ویراستار فارسی : فخریه شمسی   fakhrishamsi@yahoo.com

  ویراستار انگلیسی : دکتر فیروزه ترابی  firouzeh.torabi@yahoo.com

  هیئت تحریریه:

   -دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی    soofiani@cc.iut.ac.ir

   - دکتر بهرام حسن زاده کیابی   bhk1950@yahoo.com

   - دکتر اصغر عبدلی   asabdoli@yahoo.com

   - دکترمحمود رضا همامی  mrhemami@cc.iut.ac.ir

   - دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی   a_mahini@yahoo.com

   - دکتر سید حمید متین خواه   matinkhah@cc.iut.ac.ir

   - دکتر سعید صوفی زاده   ssoufizadeh2004@yahoo.com

   - دکتر منصور مصداقی   mmesdagh@yahoo.com

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی اکولوژی کاربردی:
http://ijae.iut.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب