مجله علمی پژوهشی اکولوژی کاربردی- هیات تحریریه
هیئت تحریریه:

حذف تصاویر و رنگ‌ها

   مدیر مسئول: دکتر مهدی بصیری  bassiri_mehdiyahoo.com

   سردبیر: دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی    soofianicc.iut.ac.ir

   مدیر اجرایی: دکتر منصوره ملکیان     mmalekiancc.iut.ac.ir

   امور کارشناسی: شقایق نصیری  shaghayeghnasiri۱۹۹۵gmail.com

   ویراستار فارسی : فخریه شمسی   fakhrishamsiyahoo.com

   ویراستار انگلیسی : دکتر حسن جلالی  H.Jalalicc.iut.ac.ir

 
هیئت تحریریه:

   -دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی    soofianicc.iut.ac.ir

   - دکتر بهرام حسن زاده کیابی   bhk۱۹۵۰yahoo.com

   - دکتر اصغر عبدلی   asabdoliyahoo.com

   - دکترمحمود رضا همامی  mrhemamicc.iut.ac.ir

   - دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی   a_mahiniyahoo.com

   - دکتر سید حمید متین خواه   matinkhahcc.iut.ac.ir

    - دکتر منصور مصداقی   mmesdaghyahoo.com

  - دکتر آقافخر میرلوحی   mirlohicc.iut.ac.ir

   - دکتر محمدرضا مصدقی  mosaddeghicc.iut.ac.ir

   - دکتر سهراب اشرفی  sohrab.ashrafiut.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی اکولوژی کاربردی:
http://ijae.iut.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب