راهنمای تدوین مقاله :

از مؤلفان گرامی تقاضا می‌شود برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع نشریه، هنگام ارسال مقاله به نکات زیر توجه فرمایند:

شرایط بررسی مقالات:

1-  مقاله نباید قبلاً در مجله علمی به چاپ رسیده و یا اینکه برای درج در مجله دیگر ارسال شده باشد.

2-   مسئولیت مقاله و ترتیب نام نویسندگان برعهده شخص مکاتبه‌کننده است.

3-  حتی‌الامکان از کاربرد واژه‌های خارجی احتراز شده، اسامی لاتین که در منابع از آنها استفاده شده و واژه‌های علمی، مکان‌ها، مواد و سایر واژه‌های خارجی را در متن مقاله به فارسی بنویسید.

4-  مقاله با آخرین فرمول نویسی(ترجیحاًMath type 6 به بعد) آماده شود.

تهیه مقاله:  مقالات باید به صورت تک ستونی با حفظ 5/2 سانتی‌متر حاشیه از هر طرف، و با درج شماره صفحه و فاصله سطور 5/1 سانتی‌متر و با فونت فارسی BLotus12 و انگلیسی Times New Roman 10 حداکثر در12 صفحه تهیه و ارسال گردد.

تذکر مهم: کلیه سطور متن مقاله شماره گذاری شود و نرم افزار واژه پردازword  برای تایپ استفاده شود.

برای ارسال مقاله به صورت الکترونیکی، مراحل زیر لازم است :

1-   پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی

2-  ورود به صفحه شخصی (در بالای صفحه)

3- پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوط

4-  بررسی مقاله در صفحه شخصی و افزودن ضمایم و اطلاعات مرتبط

5-   تایید نهایی مقاله برای آغاز بررسی آن

در زمان ارسال مقاله:

  فایل پیش نیاز مقاله: فرم واگذاری حق انتشار مقاله است که پس از دریافت از صفحه اصلی سایت یا در فرم ارسال مقاله  و تکمیل آن در این قسمت بارگذاری می شود.

  فایل اصلی مقاله: کل مقاله همراه با برگه مشخصات مقاله مطابق با فرمت مجله قبل از چکیده فارسی می باشد که در این قسمت بارگذاری می شود.

  فایل بدون نام نویسندگان: کل مقاله بدون هیچگونه مشخصاتی از نویسندگان مقاله می باشد که در این قسمت بارگذاری می شود.

داوری مقالات:

تمامی مقالات بدون استثناء داوری خواهند شد. داوران این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که در صورت لزوم مقاله‌ای را نپذیرند یا ویرایش کنند. هر مقاله حداقل توسط دو متخصص مناسب داوری می‌شود.

ترتیب و شرح قسمت‌های مختلف مقاله:

مقالات ارسالی شامل برگ مشخصات مقاله، عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث، نتیجه‌گیری، سپاسگزاری، منابع مورد استفاده و چکیده به زبان انگلیسی می‌باشد.

برگ مشخصات مقاله: این قسمت در یک صفحه مجزا شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی و نشانی نویسنده یا نویسندگان مقاله، پست الکترونیکی و شماره تماس نویسنده مسؤل خواهد بود.

عنوان: عنوان مقاله حداکثر در 20 کلمه و منعکس کننده محتوای مقاله می‌باشد.

چکیده فارسی:  چکیده مقاله حداکثر 200 کلمه، بیانگر مسئله، هدف، روش و نتایج به دست آمده و نتیجه‌گیری کلی از پژوهش است.

واژه‌های کلیدی: عبارت است از چند کلمه‌ی مجزا که موضوع پژوهش بیشتر پیرامون آنها بوده و در عنوان نیامده است.

مقدمه: در این بخش باید موضوع مورد پژوهش معرفی و فرضیه مورد نظر تعریف شود. به اهم کارهای پژوهشی انجام شده قبلی در این مورد اشاره و زمینه لزوم پژوهش مورد نظر تشریح شود و هدف مطالعه حاضر مشخص شود.

مواد و روش‌ها: شامل مواد مورد استفاده و شرح روش‌های جدید به کار رفته و یا ذکر مأخذ روش‌های متداول و شناخته شده است.

نتایج: در برگیرنده‌ نتایج حاصل از پژوهش به صورت متن، جدول، شکل و تصویر است. از تکرار ارقام به صورت چندگانه (جدول و شکل و غیره) باید خودداری شود.

بحث: در این قسمت علل و روابط بین آنها در ایجاد نتایج حاصل، با استفاده از منابع علمی دیگر، مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورت لزوم می‌توان نتایج و بحث را همزمان تحت عنوان «نتایج و بحث» ارائه کرد. مقاله می‌تواند دارای یک نتیجه‌گیری کلی باشد که این قسمت شامل یک استنتاج نهایی از پژوهش و ذکر کاربرد (یا کاربردهای) احتمالی آن است.

نتیجه‌گیری: این قسمت شامل یک استنتاج نهایی از پژوهش و ذکر کاربردهای احتمالی آن است.

سپاسگزاری: این بخش، حداکثر در 50 کلمه، معرف اشخاص، سازمان‌ها، و نهادها، به طور کلی اشخاص حقیقی و حقوقی مؤثر در انجام پژوهش و تشکر و قدردانی از آنان می‌باشد.

نکته مهم: مقاله فاقد هر گونه زیرنویس باشد و همه زیر نویس ها در متن درج شود.

منابع مورد استفاده: منابع اشاره شده در متن مقاله باید قبلاً به صورت کتاب یا مقاله مندرج در یکی از مجلات علمی در آمده و قابل دسترسی به وسیله خواننده باشد. فهرست منابع مورد استفاده در انتهای مقاله باید صرفاً از منابع اشاره شده در متن بوده و به وسیله شماره و به ترتیب حروف الفبای نام نویسنده تهیه شده باشد.

اشاره کردن به منابع در متن ازطریق شماره داخل پرانتز انجام گرفته و در صورت ذکر نویسندگان بسته به تعداد آنها سه حالت امکان پذیر است: یک نفر = جونز (شماره منبع)، دو نفر = جونز و براون (شماره منبع) و بیش از دو نفر = جونز و همکاران (شماره منبع).

در فهرست منابع، انواع منابع علمی مورد استفاده به شرح زیر ارائه می‌شود:

کل کتاب: به ترتیب نویسند(گان)، سال، عنوان، ناشر و شهر محل چاپ.

Stohlogren, T. 2007. Measuring Plant Diversity. Oxford University Press, New York.

فصل کتاب: به ترتیب نویسند(گان) فصل، سال، عنوان فصل، صفحات فصل، ویراستار(ان)، عنوان کتاب، ناشر و شهر محل چاپ.

Day, P. R. 1965. Particle fractionation and particle size analysis. PP. 545-565. In: Black, C. A. (Eds.), Methods of Soil Analysis. Part1, Monograph. Am. Soc. Agron., Madison. WI.

مقاله در مجله علمی :به ترتیب نویسند(گان)، سال، عنوان، نام کامل مجله و ایتالیک، شماره جلد و صفحات. اسامی مجله‌ها باید به طور کامل، به صورت ایتالیک  و بدون خلاصه شدن نوشته شود.

Chong, W. G. and T. J. Stohlgren. 2007. Species-area curves indicate the importance of habits contributions to regional biodiversity. Ecological Indicators 7: 387-395.

پایان نامه: به ترتیب نام دانشجو، سال دفاع، عنوان، نام دانشگاه و شهر.

Underhill, J. 2002. Roads and wildlife: A study of the effects of roads on mammals in roadside habitats. PhD. Thesis, School of Geography and Environmental Science, The University of Birmingham.

مقاله‌های کامل کنفرانس‌ها: به ترتیب نویسند(گان)، سال، عنوان، نام همایش و شهر، کشور و تاریخ کنفرانس، و صفحات.

Tanaka, A. 2008. First application of Habitat Evaluation Procedure to EIA in Japan: How to quantify loss and gain of habitats?. IAIA08 Conference Proceedings, The Art and Science of Impact Assessment 28th Annual Conference of the International Association for Impact Assessment, Perth Convention Exhibition Centre, Perth, Australia.

مقاله اینترنتی: به ترتیب نویسند(گان)، سال، عنوان، آدرس سایت و زمان دسترسی.

USEPA, 2010. Sediment Contamination Assessment Methods: Validation of Standardized and Novel Approaches. http://epa.gov/ncer/. Site visited on 08.05.10.

توجه: در صورتی که از منابع فارسی استفاده می‌کنید ابتدا باید منبع فارسی و بعد منبع لاتین آورده شود.

رجامند، م. ع. ١٣٧٩. بررسی رابطه بین خصوصیات کیفی درخت سفیدکرکو و رویشگاه در شیب شمالی البرز. مجله منابع طبیعی ایران 53(1):21-35.

چنانچه از یک نگارنده چندین منبع مورد مراجعه قرار گرفته باشد، ترتیب درج آن بر اساس سال انتشار از قدیم به جدید خواهد بود. اگر از نگارنده‌ای چندین منبع همسال وجود داشته باشد، با گذاشتن حروف a ، b  و c در جلو سال انتشار از یکدیگر متمایز خواهند شد. در صورتی که مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شود، ابتدا مقالات منفرد و سپس مقالات مشترک به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب می‌شوند.

چکیده به زبان انگلیسی: این چکیده، برگردان کامل چکیده فارسی به زبان انگلیسی است.

واژه‌های کلیدی به زبان انگلیسی: این واژه‌ها نیز برگردان کامل « واژه‌های کلیدی فارسی» به زبان انگلیسی می‌باشند.

 توجه: چنانچه مقاله ارسالی از طرف نویسنده (گان) با فرمت مجله (راهنمای تهیه مقالات) همخوانی نداشته باشد، جداً از دریافت مقاله شما در بررسی اولیه معذوریم.

نویسندگان محترم به منظور پیشگیری از تخلفات احتمالی و حفظ حقوق و مالکیت معنوی، موظف هستند "فرم واگذاری حق نشر "را تکمیل و در سایت مجله در قسمت فایل های فرعی  بارگذاری نمایند

 


دفعات مشاهده: 16438 بار   |   دفعات چاپ: 747 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 125 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی اکولوژی کاربردی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Iranian Journal of Applied Ecology

Designed & Developed by : Yektaweb